Th2 27, 2019

Các Loại Sản Phẩm Sợi Khác

Bên cạnh các sản phẩm sợi phổ thông Ngoài tuyến CVCM và CVCD thì chúng tôi còn có COCD và TCCD. TCCD 65/35 với chi số từ 20 đến 30 COCD 100% cotton với chi số từ 20 đến 30

27/02/2019 Quản Trị