Th2 28, 2019

Sản Phẩm Sợi CVCM

Sợi CVCM gồm các tuyến mặt hàng chính sau đây: – CVCM 50/50 – CVCM 60/40 Các chi số trải dài từ NE 20 đến NE 30.

28/02/2019 Quản Trị