Th2 27, 2019

Các Loại Sản Phẩm Sợi Khác

Ngoài tuyến CVCM và CVCD thì chúng tôi còn có COCD và TCCD. TCCD 65/35 với chi số từ 20 đến 30 COCD 100% cotton với chi số từ 20 đến 30

27/02/2019 Quản Trị