Đóng

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1) to-trinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cong-ty-cp-vinatex-phu-hung 2) to-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan-nam-2021 3) bao-cao-ban-kiem-soat-cong-ty-cp-vinatex-phu-hung 4) to-trinh-thong-qua-muc-chi-tra-luong-va-thu-lao-hdqt-va-bks-nam-2021 5) to-trinh-thong-qua-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-cp-vinatex-phu-hung 6) phu-luc-sua-doi-bo-sung-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cong-ty-co-phan-vinatex-phu-hung 7) to-trinh-thong-qua-quy-che-noi-bo-ve-quan-tri-cong-ty-co-phan-vinatex-phu-hung 8) bao-cao-cua-hdqt-ve-kq-sxkd-nam-2020-va-cac-noi-dung-khac 9) bao-cao-cua-hdqt-ve-kqhd-nam-2020-va-ke-hoach-nam-2021 10) bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

27/05/2021 Quản Trị

ff32a1152b80d1de8891

Tháng 5 21, 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Vào ngày 18 tháng 05 năm 2020 vừa qua, Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Phòng điều hành của công ty. Tham gia đại hội gồm 23 cổ đông đại diện và Chủ trì đại hội là Ông Trần Hữu Phong (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị). Sau đây là một số hình ảnh buổi đại hội:

21/05/2020 Quản Trị

hoinghinguoilaodong2018

Tháng 2 13, 2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018

Vào dịp cuối năm 2018 và đón chào năm 2019, Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng đã tổ chức Hội Nghị Người Lao Động năm 2018 vào ngày 01/02/2019 tại hội trường của Trung Tâm tổ chức hội nghị DIAMOND, Huế.

13/02/2019 Quản Trị