Đóng

Th8 04, 2022

VINATEX PHÚ HƯNG ĐẠT CHỨNG CHỈ IRECS (INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE STANDARD) VỀ VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY

I-REC (International Renewable Energy Certificate) là một chứng chỉ chứng minh rằng năng lượng hoặc điện năng sản xuất tại doanh nghiệp đến từ nguồn năng lượng tái tạo. Trong giai đoạn từ 01/07/2021 đến 30/04/2022, Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng đã đạt được chứng chỉ IRECS về việc sử dụng năng lượng từ nguồn năng lượng mặt trời để tạo thành nguồn điện năng phục vụ sản xuất tại Nhà máy sợi của Công ty. Cụ thể, 958 MWh (tương ứng với 958 đơn vị REC) đã ...

04/08/2022 Quản Trị

DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2022

Kinh gửi Quý vị dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 như các file bên dưới: 1-du-thao-quy-che-lam-viec-cua-dai-hoi-dong-co-dong 1-1-du-thao-quy-che-bau-cu-bo-sung-ban-kiem-soat 2-du-thao-bao-cao-kqkskd-nam-2021-va-ke-hoach-nam-2022 2-1-du-thao-to-trinh-thong-qua-phuong-an-thue-dat 3-du-thao-bao-cao-thong-qua-bctc-2021 3-1-du-thao-to-trinh-phuong-an-phan-phoi-ln-2021 3-2-du-thao-to-trinh-phuong-an-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc 3-3-du-thao-to-trinh-thong-qua-lua-chon-don-vi-kiem-toan 4-du-thao-to-trinh-luong-va-thu-lao-cua-hdqt-va-ban-kiem-soat 5-du-thao-to-trinh-ve-viec-thay-doi-chuc-danh-quan-ly 7-du-thao-to-trinh-ve-viec-thay-doi-thanh-vien-ban-kiem-soat 8-du-thao-bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri

20/04/2022 Quản Trị