Đóng

Cổ Đông

DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2022

Kinh gửi Quý vị dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 như các file bên dưới: 1-du-thao-quy-che-lam-viec-cua-dai-hoi-dong-co-dong 1-1-du-thao-quy-che-bau-cu-bo-sung-ban-kiem-soat 2-du-thao-bao-cao-kqkskd-nam-2021-va-ke-hoach-nam-2022 2-1-du-thao-to-trinh-thong-qua-phuong-an-thue-dat 3-du-thao-bao-cao-thong-qua-bctc-2021 3-1-du-thao-to-trinh-phuong-an-phan-phoi-ln-2021 3-2-du-thao-to-trinh-phuong-an-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc 3-3-du-thao-to-trinh-thong-qua-lua-chon-don-vi-kiem-toan 4-du-thao-to-trinh-luong-va-thu-lao-cua-hdqt-va-ban-kiem-soat 5-du-thao-to-trinh-ve-viec-thay-doi-chuc-danh-quan-ly 7-du-thao-to-trinh-ve-viec-thay-doi-thanh-vien-ban-kiem-soat 8-du-thao-bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri

20/04/2022 Quản Trị