Đóng

Cổ Đông

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2023 – VINATEX PHÚ HƯNG

Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-11Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-10Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-9Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-8Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-7Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-6Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-5Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-4Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-3-1Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-2Download Tài-liệu-Đại-hội-đồng-cổ-đông-2023-1Download Kính gửi Quý Vị tài liệu như đính kèm

26/04/2023 Quản Trị

DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Dự-Thảo-Báo-cáo-thông-qua-BCTC-2022Download Dự-Thảo-Phương-án-phân-phối-LN-2022Download Dự-Thảo-Phương-án-phát-hành-cổ-phiếu-để-trả-cổ-tức-2022Download Dự-Thảo-Tờ-trình-thông-qua-lựa-chọn-đơn-vị-kiểm-toán-2022Download BÁO-CÁO-TÀI-CHỈNH-NĂM-2022Download Kính gửi Quý Vị Cổ Đông tài liệu dự thảo Đại Hội cổ đông năm 2023

04/04/2023 Quản Trị