Đóng

Dự án

Gian Máy Bông Chải

Cotton Processing Line By Saurer Jintan Textile Machinery 01 LINE
Polyester Processing Line By Saurer Jintan Textile Machinery 01 LINE
Carding Machine, Model JSC228A, by Saurer Jintan Textile Machinery 19 SETS

Sau đây là một vài hình ảnh về gian máy:

img_8300-min

img_8319-min

img_8327-1-min

 

Quản Trị Dự án, Trang thiết bị