Đóng

Dự án

Gian Máy Ghép

Drawing Frames without autoleveler, model TMFD81S, By Hubei Tianmen Textile machinery 12 sets
Drawing Frames with autoleveler, Type RSB-D45, By Rieter Machine Works 05 sets
Sliver Lap, Model JSFA360A, By Jiangsu Kaihong Machinery 02 sets
Comber, Model JSFA388A, Jiangsu Kaigong Machinery 12 sets
Roving Frames, Model FA-494-120, CMT-Hicorp Machinery 06 sets

Sau đây là một vài hình ảnh về gian máy:

7db2bdb415a9f7f7aeb8 8d9c6dc9b7d5558b0cc4

img_8289-min

img_8296-min

Quản Trị Dự án, Trang thiết bị