Đóng

Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1) to-trinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cong-ty-cp-vinatex-phu-hung 2) to-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan-nam-2021 3) bao-cao-ban-kiem-soat-cong-ty-cp-vinatex-phu-hung 4) to-trinh-thong-qua-muc-chi-tra-luong-va-thu-lao-hdqt-va-bks-nam-2021 5) to-trinh-thong-qua-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-cp-vinatex-phu-hung 6) phu-luc-sua-doi-bo-sung-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cong-ty-co-phan-vinatex-phu-hung 7) to-trinh-thong-qua-quy-che-noi-bo-ve-quan-tri-cong-ty-co-phan-vinatex-phu-hung 8) bao-cao-cua-hdqt-ve-kq-sxkd-nam-2020-va-cac-noi-dung-khac 9) bao-cao-cua-hdqt-ve-kqhd-nam-2020-va-ke-hoach-nam-2021 10) bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

27/05/2021 Quản Trị

ff32a1152b80d1de8891

Tháng 5 21, 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Vào ngày 18 tháng 05 năm 2020 vừa qua, Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Phòng điều hành của công ty. Tham gia đại hội gồm 23 cổ đông đại diện và Chủ trì đại hội là Ông Trần Hữu Phong (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị). Sau đây là một số hình ảnh buổi đại hội:

21/05/2020 Quản Trị

img_8150-1-min

Tháng 3 24, 2019

Gian Máy Bông Chải

Cotton Processing Line By Saurer Jintan Textile Machinery 01 LINE Polyester Processing Line By Saurer Jintan Textile Machinery 01 LINE Carding Machine, Model JSC228A, by Saurer Jintan Textile Machinery 19 SETS Sau đây là một vài hình ảnh về gian máy:  

24/03/2019 Quản Trị

img_8239-min

Tháng 3 24, 2019

Gian Máy Ghép

Drawing Frames without autoleveler, model TMFD81S, By Hubei Tianmen Textile machinery 12 sets Drawing Frames with autoleveler, Type RSB-D45, By Rieter Machine Works 05 sets Sliver Lap, Model JSFA360A, By Jiangsu Kaihong Machinery 02 sets Comber, Model JSFA388A, Jiangsu Kaigong Machinery 12 sets Roving Frames, Model FA-494-120, CMT-Hicorp Machinery 06 sets Sau đây là một vài hình ảnh về gian máy:

24/03/2019 Quản Trị