Đóng

Cổ Đông

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1) to-trinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cong-ty-cp-vinatex-phu-hung

2) to-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan-nam-2021

3) bao-cao-ban-kiem-soat-cong-ty-cp-vinatex-phu-hung

4) to-trinh-thong-qua-muc-chi-tra-luong-va-thu-lao-hdqt-va-bks-nam-2021

5) to-trinh-thong-qua-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-cp-vinatex-phu-hung

6) phu-luc-sua-doi-bo-sung-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cong-ty-co-phan-vinatex-phu-hung

7) to-trinh-thong-qua-quy-che-noi-bo-ve-quan-tri-cong-ty-co-phan-vinatex-phu-hung

8) bao-cao-cua-hdqt-ve-kq-sxkd-nam-2020-va-cac-noi-dung-khac

9) bao-cao-cua-hdqt-ve-kqhd-nam-2020-va-ke-hoach-nam-2021

10) bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

Quản Trị Cổ Đông, Tin tức