Đóng

Các Loại Sản Phẩm Sợi Khác

Ngoài tuyến CVCM và CVCD thì chúng tôi còn có COCD và TCCD.

TCCD 65/35 với chi số từ 20 đến 30
COCD 100% cotton với chi số từ 20 đến 30

30tc

21co

32tc

Quản Trị Sợi Khác