Đóng

Cổ Đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Vào ngày 18 tháng 05 năm 2020 vừa qua, Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Phòng điều hành của công ty. Tham gia đại hội gồm 23 cổ đông đại diện và Chủ trì đại hội là Ông Trần Hữu Phong (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị).

Sau đây là một số hình ảnh buổi đại hội:

a4222d51a7c45d9a04d5 ff32a1152b80d1de8891

Quản Trị Cổ Đông, Tin tức