Đóng

Sợi CVCD

Sản Phẩm Sợi CVCD

Sợi CVCD chúng tôi có các tuyến mặt hàng chính sau đây:

– CVCD 50/50
– CVCD 60/40
– CVCD 70/30

Các chi số từ NE 20-30 là chính.
cvcd-50-50-2

cvcd-50-50-1

cvcd-60-40-4

cvcd-60-40-3

cvcd-60-40-2

cvcd-60-40-1

cvcd-50-50-3

Quản Trị Sợi CVCD