Đóng

Sản Phẩm Sợi CVCM

Sợi CVCM gồm các tuyến mặt hàng chính sau đây:

– CVCM 50/50
– CVCM 60/40

Các chi số trải dài từ NE 20 đến NE 30.

cvcm-60-40-1
cvcm-60-40-2

Quản Trị Sợi CVCM